Muzika

Daugiau nei pusė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos moksleivių mokosi muzikos skyriuje. Baigę meninių dalykų programą, kartu su bendruojo ugdymu, šiame skyriuje mokiniai renkasi meno studijas Lietuvos bei užsienio šalių aukštosiose mokyklose, įsilieja į profesionalių koletyvų veiklą . Aukštą meninio profesinio mokinių pasirengimo lygį rodo pianistų, stygininkų, pūtikų bei choro dirigavimo ir dainavimo mokinių pasiekimai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, yra nuolat tobulinamos moksleivių ugdymo sąlygos,dedami profesionalūs jaunųjų menininkų muzikantų rengimo pagrindai. Mokinių profesinei brandai didelės reikšmės turi intensyvi meno kolektyvų veikla. Mokykloje yra mažasis ir didysis chorai, simfoninis orkestras, smuikininkų ansamblis.Jie nuolat koncertuoja šalies ir užsienio valstybėse. Mokiniai ugdomi puoselėti senąsias mokyklos tradicijas, sudaromos puikios sąlygos tobulėti kiekvienai talentingai asmenybei.

Muzikos skyriuje priimame į šiuos meno šakos dalykus: fortepijono, smuiko, violončelės, kontraboso, alto, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, eufonijos, chorinio dainavimo ir dirigavimo; nuo 9-os klasės yra galimybė mokytis muzikos kūrybos.


Reikalavimai

Stojantiesiems į pirmą klasę
 • Padainuoti dvi skirtingo charakterio daineles a cappella
 • Įsiminti ir pakartoti melodiją ar ritmo motyvą, frazę
 • Ploti ritmą
Stojantiesiems į 2-10 klases
 • Polifonija
 • Etiudas
 • Pjesė
 • Stambios formos(variacijos, rondo, sonatos I arba II, III dalys) kūrinys
 • Solfedžio žinių patikrinimas
 • Pokalbis su tėvais
 • Stambios formos kūrinys
 • Dvi skirtingo charakterio pjesės
 • Nuo 9 kl. 2 d. polifonijos
 • Solfedžio žinių patikrinimas
 • Bendrojo fortepijono dalyko patikra
 • Pokalbis su tėvais
 • Gamų patikrinimas
 • Etiudas (iš lapo)
 • Dvi skirtingo charakterio pjesės
 • Solfedžio žinių patikrinimas
 • Bendrojo fortepijono dalyko patikra
 • Pokalbis su tėvais
 • Padainuoti dainą
 • Balso patikrinimas
 • Padiriguoti kūrinį, jei gali (nuo 8 kl.)
 • Pagroti fortepijonu kūrinį
 • Solfedžio žinių patikrinimas
 • Pokalbis su tėvais
 • Padainuoti:
  • nežinomą vienbalsį muzikinį tekstą;
  • gamas, dermes;
  • intervalus, akordus ir jų sprendimus;
  • akordų junginį duota tonacija.
 • Užrašyti vienbalsį (dvibalsį) diktantą
 • Atpažinti klausa konkrečius muzikos kalbos elementus, pvz. dermes, melodinius ir harmoninius intervalus, intervalų sprendimus, trigarsius ir keturgarsius akordus, jų jungtis ir sprendimus
 • Pakartoti (rankomis suploti) pateiktą ritmo piešinį
 • Atsakyti į elementarius muzikos teorijos klausimus

Konsultacijos

Norintys dalyvauti šeštadieninėse muzikos skyriaus konsultacijose, prašome užpildyti paraišką ir siųsti ją el. paštu sekretore@ciurlioniomm.lt. Kilus klausimams kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją muzikos ugdymui Eglę Čobotienę tel. (85) 2100732, ar sekretorę Kristiną Bečelytę tel. (85) 2111207

REGISTRACIJOS FORMA

Priėmimas

Į Nacionalinės menų mokyklos 1-ą klasę priimami 7 metų gabūs pasirinktai meno sričiai vaikai iš visos Lietuvos. Pradinis ugdymas gali būti pradedamas ir anksčiau t. y. nuo 6 metų, bet tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Į aukštesnes klases priimami moksleiviai iš visos Lietuvos, jeigu jų bendrasis išsilavinimas, amžius bei meninis pasirengimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus ir jei toje klasėje yra laisvų vietų.

PILDYTI PRAŠYMĄ DAUGIAU INFO